Privacyverklaring Truvion

In deze privacyverklaring leggen wij, Truvion Holding B.V. (“Truvion” of “wij”/”ons”), uit hoe wij met persoonsgegevens omgaan van klanten, potentiële klanten en andere personen waarmee Truvion (indirect) contracteert of contact heeft (afnemers, leveranciers, en in voorkomende gevallen hun leveranciers). Truvion Healthcare Logistics B.V., Truvion Healthcare B.V. en Truvion Healthcare N.V. zijn dochterondernemingen van Truvion Holding B.V.. Truvion Healthcare Logistics B.V. biedt als logistieke dienstverlener in de farma-industrie logistieke diensten voor kleine tot middelgrote farmaceutische en medische bedrijven in binnen- en buitenland en verwerkt in dat kader persoonsgegevens. Truvion Healthcare B.V. en Truvion Healthcare N.V. brengen producten op de markt en gebruiken daarbij o.a. websites en webshops. Persoonsgegevens zijn gegevens die redelijkerwijs herleidbaar zijn naar een individu.

Hoe wij persoonsgegevens verkrijgen

Indien de klant gevraagd wordt om via uw website persoonsgegevens te verstrekken gebeurt dit middels een zichtbare SSL-verbinding

Wij verzamelen persoonsgegevens onder meer doordat u deze zelf aan ons verstrekt heeft, bijvoorbeeld:
• als u contact opneemt met ons via één van onze bedrijfswebsites;
• als u via onze consumentgerichte websites met ons in contact treedt, bijvoorbeeld via e-mail, telefoon, WhatsApp of onze kanalen op social media;
• als u zich registreert via onze website en/of aankopen doet;
• bij het aanvragen van (product)informatie;
• bij het aangaan van een overeenkomst met ons; of
• doordat u gebruik maakt van onze website(s) en ons daardoor in staat stelt gegevens vast te leggen over uw interesses en voorkeuren.
• als u aan ons gegevens verstrekt of laat verstrekken door derden voor het uitleveren van goederen op artsenverklaring.

Wij verwerken ook persoonsgegevens die wij uit eigen observatie verkrijgen of afleiden uit uw gebruik van bepaalde diensten of faciliteiten, bijvoorbeeld:
• uw communicatie-voorkeuren;
• gegevens die betrekking hebben op het middel waarmee u met ons communiceert, zoals een IP-adres of ander nummer;
• gegevens die wij verbinden aan bepaalde patronen, zoals een status in het profiel dat wij over u opstellen aan de hand van uw consumptiegedrag (bijvoorbeeld: de frequentie waarmee u onze website bezoekt, een aankoop doet of dienst afneemt).
Hierbij kunnen wij uw gegevens verwerken die op u in hoedanigheid van consument betrekking hebben, zoals wanneer u ons contacteert over een specifiek product, of gegevens die op u als werknemer of vertegenwoordiger van een bedrijf of organisatie betrekking hebben, als u een zakelijke partner bent of vertegenwoordigt.

Als u gegevens die verplicht zijn om in te voeren (zoals van geval tot geval zal blijken) niet verstrekt, kan de consequentie daarvan zijn dat wij bepaalde contractuele verplichtingen niet kunnen nakomen. Sommige producten en/of diensten worden aangeboden door onze partners en ook wordt er soms verwezen naar websites van dergelijke partners of andere derden. Dit wordt duidelijk aangegeven. Hoe dergelijke partijen met uw persoonsgegevens omgaan blijkt uit de privacy verklaringen van die partijen.

Grondslagen

Wij mogen persoonsgegevens gebruiken op zes verschillende grondslagen, die in de wet zijn genoemd:
• uw toestemming;
• de noodzaak om persoonsgegevens te gebruiken ter uitvoering van (een) overeenkomst(en) waarbij u partij bent, of om door u verzochte maatregelen te nemen voordat de overeenkomst wordt aangegaan;
• ter behartiging van onze gerechtvaardigde belangen of die van de organisatie waarmee wij uw persoonsgegevens (kunnen) delen;
• om te voldoen aan een wettelijke verplichting;
• ter behartiging van uw vitale belangen als betrokkene; en
• de noodzaak om persoonsgegevens te verwerken voor de vervulling van een taak van algemeen belang.

Gerechtvaardigde belangen

Gerechtvaardigde belangen van Truvion of een derde zijn: marketing, reclame, communicatie, onderzoek naar en analyse van eigen producten of diensten, vaststellen in welke producten en diensten personen waarschijnlijk het meest geïnteresseerd zullen zijn, IT-beheer en beveiliging, bedrijfshuishouding, juridische zaken, intern beheer, informatie delen met aan ons gelieerde partijen.

Doeleinden en grondslagen voor het verwerken van persoonsgegevens

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor bepaalde, hieronder beschreven doeleinden:
• om op verzoeken te reageren (bijv. het beantwoorden van vragen, aanvragen van informatie, aanmaken van een account, of toezenden van brochures);
• in het kader van een koop-, of dienstverlenings-overeenkomst die u (of uw bedrijf) aangaat met Truvion;
• het aanbieden, organiseren en afronden van prijsvragen en acties, vanwege gerechtvaardigde belangen of omdat u daarvoor een overeenkomst aangaat;
• het bieden van klantenservice, waaronder begrepen service rondom het kopen van diensten en/of producten en het afhandelen van klachten en verzoeken, vanwege een overeenkomst waarbij u partij bent, wettelijke verplichtingen en/of onze gerechtvaardigde belangen;
• het verzenden van enquêtes, nieuwsbrieven en marketing- en serviceberichten per e-mail, telefoon, post, social media en/of andere kanalen. U heeft bij direct marketing altijd de mogelijkheid om u hiervoor af te melden door bezwaar te maken, of uw toestemming in te trekken, als u die heeft gegeven;
• het uitvoeren van een marktonderzoek om onze bedrijfsvoering, merken, diensten en producten te verbeteren, en de wensen van klanten in kaart te brengen, dit vanwege gerechtvaardigde belangen;
• het verbeteren van onze communicatie door deze op uw persoonlijke voorkeuren af te stemmen, vanwege onze gerechtvaardigde belangen;
• het uitvoeren of coördineren van eventuele terugroepacties, vanwege gerechtvaardigde belangen of wettelijke verplichtingen;
• het analyseren van uw surfgedrag aan de hand van cookies of vergelijkbare technieken, waar vereist met uw toestemming en anders vanwege onze gerechtvaardigde belangen.

Webshop

Santesa B.V. exploiteert onder andere webshops die gericht zijn op consumenten en werkt hierbij samen met Truvion Healthcare Logistics B.V.. In dit kader worden in aanvulling op het voorgaande ook voor de volgende doeleinden persoonsgegevens verwerkt om een overeenkomst waarbij u partij bent te kunnen voorbereiden, uitvoeren of beoordelen:
• het afhandelen en administreren van betalingsverkeer;
• het afhandelen en administreren van bestellingen;
• het (doen) bezorgen van bestellingen;
• het plaatsen van en reageren op reviews.

Delen met derden

Uw persoonsgegevens worden gedeeld met:
• bezorgdiensten en partijen die in opdracht van ons berichten versturen;
• partijen die Truvion assisteren in haar dienstverlening en geen verwerker zijn (bijvoorbeeld accountants en (juridisch) adviseurs), vanwege onze gerechtvaardigde belangen;
• (potentiële) kopers of investeerders, vanwege gerechtvaardigde bedrijfseconomische doeleinden (zoals de (mogelijke) verkoop van bedrijfsactiviteiten of aandelen of een reorganisatie);
• autoriteiten die handhavend optreden, waaronder opsporingsinstanties, of andere derden, als wij hiertoe wettelijk gehouden zijn;

Doorgifte van uw gegevens naar bovenstaande derde partijen zal alleen gebeuren voor zover dit is toegestaan op grond van toepasselijke wet- en regelgeving.

Sommige derden die Truvion inschakelt kwalificeren als ‘verwerkers’ (bijvoorbeeld hosting-dienstverleners, bepaalde software-leveranciers, mobiliteitsdienstverleners of partijen die acties of onderzoeken organiseren of uitvoeren). Met dergelijke partijen worden afspraken gemaakt conform de daarvoor geldende wettelijke vereisten.

Profilering en cookies

Wij kunnen u informatie over deze producten en diensten sturen met inachtneming van de door u opgegeven communicatievoorkeuren en de gegevens die wij over u bezitten. Wij kunnen die informatie delen met onze klantenservice, zodat zij deze kan gebruiken wanneer u contact opneemt. Ook kunnen wij samenwerken met derden om op uw voorkeuren afgestemde advertenties te tonen op sociale-mediaplatformen of, als u toestemming hebt gegeven voor het gebruik van cookies (indien deze toestemming verplicht is), als u surft op het internet/andere websites bezoekt (zie de cookieverklaring van Truvion voor meer informatie). Deze informatie kunnen wij combineren vanwege onze gerechtvaardigde belangen, of met uw toestemming voor zover vereist.

Doorgifte buiten de EER

Indien wij uw gegevens doorgeven naar een land buiten de EER, zullen wij u hierover informeren en zullen wij passende waarborgen treffen om de persoonsgegevens op rechtmatige wijze door te geven naar dergelijke landen. Neem contact op via email om een kopie van de betreffende waarborgen te kunnen inzien.

Uw rechten, waaronder het recht op bezwaar

U hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens wij over u bewaren en voor welke doeleinden, en het recht om deze gegevens in te zien en deze waar nodig te verbeteren. Als u toestemming hebt gegeven kunt u deze te allen tijde weer intrekken, waarmee de betreffende verwerking vanaf dat moment zal worden gestaakt. Daarnaast hebt u in bepaalde gevallen het recht bezwaar te maken tegen verwerkingen die verband houden met direct marketing en verwerkingen die gebaseerd zijn op de grondslag ‘gerechtvaardigd belang’, en om ons te verzoeken het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken of deze te wissen of over te dragen (dataportabiliteit). Ook hebt u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt deze rechten uitsluitend uitoefenen voor zover toegestaan op grond van de toepasselijke wetgeving. De contactgegevens van Truvion vindt u onderaan deze privacyverklaring.

Met betrekking tot bepaalde verzoeken, behouden wij het recht voor om uw verzoek af te wijzen indien dat rechtens toelaatbaar is.

Bewaartermijn

Wij bewaren uw persoonsgegevens in beginsel niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor deze zijn verkregen en om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen. Dit houdt over het algemeen in dat uw persoonsgegevens worden bewaard zolang een van de volgende situaties van toepassing is:
• uw persoonsgegevens zijn nodig om u diensten of producten te leveren;
• uw persoonsgegevens zijn nodig om onze rechten en eigendommen te beschermen en te verdedigen (normaal gesproken voor de duur van de toepasselijke wettelijke verjaringstermijn); of
• wij zijn op grond van de toepasselijke wet- en regelgeving verplicht om uw persoonsgegevens te bewaren, zoals bijvoorbeeld vanwege belastingwetgeving.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht deze privacyverklaring eenzijdig te wijzigen of aan te vullen. Wij kondigen wijzigingen op onze website aan als wij daartoe wettelijk verplicht zijn.

Contact met Truvion

Voor vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring en/of de verwerking van persoonsgegevens kunt u contact met ons opnemen via:

Truvion Holding B.V.
Pampuslaan 186
1382 JS Weesp
+31(0)294 461 122
+31(0)294 461 170
info@truvionhealthcare.com

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 18 september 2020.

Tot hiertoe voel ik toch al een verbetering. Wil het nog even verder afwachten.

Rudy

Ben nog maar een week bezig, maar diaree is over.

Jolien

Van mijn klachten af!! Mijn darmklachten en opgezette buik behoren tot het verleden!!! Na twee dagen gelsectan!

Yolanda

Ik ben vorige week begonnen met 1x Gelsectan ’s ochtends en ik heb een hele goede week achter de rug met maar 1 slechte dag. Tot nog toe lijkt het dus te werken, maar ik hoop over een maand nog een berichtje te krijgen voor een review, want dan zie ik pas écht of het werkt. De meeste middelen die ik probeer werken maar kort, dus ik durf nog geen “hallelujah” te roepen.

Gert

Fantastische oplossing voor mijn probleem! Zending discreet en de volgende dag geleverd. Vrijwel na 1 dag voelde ik me beter dan met de diarree-medicijnen die ik voorheen gebruikte, nu lijkt alles weer normaal, voel me happy.

Wim

Tot mijn grote verrassing heb ik al bijna 3 maanden geen krampen en diaree! Voorheen was het toch wel 1 keer in de week/2 weken raak….

Anoniem

Het helpt mij minder last te hebben van de symptomen (opblazen). Vorige keer dat ik het had besteld is het na 2 weken gebruiken rustiger geworden en zijn de klachten ook echt een tijdje weg geweest.

Sandra

Ontlasting is beter, minder opgeblazen gevoel

Bing

Ik ben vandaag uiteten geweest. Totaal geen opgezette buik!

Niessen

Voor mijn gevoel zijn mijn darmen minder snel geprikkeld en de heftigheid van dat geprikkelde gevoel is minder. Ben benieuwd naar lange termijn effect.

Debby

Nu een week gebruikt, ben voorzichtig positief!

Jen

Geen last meer sinds ik Gelsectan gebruik.

Anoniem

Darmen zijn inderdaad rustiger.

Peter

Werkt top

Cindy

Het werkt goed. Na veel andere producten gebruikt te hebben werkt dit goed met 1 tablet per dag.

Peter

Werkt echt heel goed. Ook bij problemen als lactose intolerantie en geprikkelde darmen gasvorming en opgeblazen gevoel. Na 8 dagen gebruik merkte ik duidelijk een goed verschil.

Anoniem

Minder opgeblazen gevoel.

Manuela

Het werkt super, op een moment ingenomen wanneer ik altijd pijn had, de pijn was weg, heerlijk gevoel!

Nick

Heb wel het idee dat er verbetering optreed.

Debbie

Geen last van een opgeblazen buik. Capsules zijn goed om te slikken.

Anoniem

Het werkte vrij snel.

Nathalie

Betere stoelgang en minder buikpijn na het eten.

Hester

Helpt goed

Marije

Vele ziekenhuis bezoeken gehad. Met het nemen van gelsectan is diarree afgenomen.

Carin